Korzyści
związane z przystąpieniem
do naszego Rankingu.
Dowiedz się więcej

Szukaj Kancelarii w swoim mieście

Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu (dalej „Katalog Kancelarii”) przez :
− podmiot gospodarczy dokonujący wpisu do Katalogu Kancelarii( dalej „Firma” )
− administratora zarządzającego Katalogiem Kancelarii ( dalej „Administrator” )
− użytkownika internetu mającego dostęp do zasobów Katalogu Katalog Kancelarii ( dalej „Użytkownik” ).
2. Właścicielem Katalogu - z wszelkimi prawami - jest podmiot gospodarczy:
MEDIATOR SP.J., ul. Grodzka 15, 23-200 Kraśnik, NIP: 715-17-25-928, który pełni rolę Administratora.
3. Edycja zasobów Katalogu realizowana jest za pośrednictwem strony internetowej: www.kancelarie-odszkodowania.pl.
4. Katalog jest zbiorem ogólnodostępnych informacji o Firmie w wersji elektronicznej ze swobodnym dostępem Użytkownika. Może on przeglądać zawartość Katalogu Kancelarii bezpłatnie, tylko w celach informacyjnych oraz w celu uzyskania kontaktu do Firmy. Wykorzystywanie tych informacji w innych celach, w szczególności ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie bez zgody właścicieli jest zabronione.
5. Administrator nie ponosi odpwiedzialności za aktualność publikowanych treści.
6. Firma ma prawo dokonać nowego wpisu do Katalogu Kancelarii. Wpis realizowany jest poprzez uzupełnianie pól formularza. Za treść poszczególnych pól formularza, Administrator nie odpowiada. Firma wyraża zgodę na upublicznienie treści pól formularza, chyba że Administrator, przed dokonaniem wpisu poinformuje o odstępstwie od tej reguły. Wówczas wskazane pole nie będzie upublicznione, do czego zobowiązuje się Administrator.
7. Firma dokonująca wpisu do Katalogu Kancelarii oświadcza, że podane przez nią dane są prawdziwe i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Firma oświadcza, że wykorzystane informacje dotyczące innych podmiotach gospodarczych, w tym nazwy, znaki towarowe i wszystko co podlega ochronie prawnej, nie narusza praw osób trzecich, a ewentualne spory będą rozstrzygane bez udziału właściciela Katalogu Kancelarii: MEDIATOR SP.J., ul. Grodzka 15, 23-200 Kraśnik.
8. Firma dokonując wpisu, zwalnia właściciela Katalogu Kancelarii z wszelkiej odpowiedzialności, której następstwem są te dane.
9. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów na rzecz Administratora za dostęp do Katalogu Kancelarii i zgromadzonych tam danych.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:
1. Firma jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu Katalogu Kancelarii i do aktualizacji wpisu.
2. Administrator Katalogu Kancelarii nie ponosi odpowiedzialności za:
- zgodność dokonanych wpisów ze stanem faktycznym danych teleadresowych oraz za treść wpisu do katalogu,
- brak dostępu do Katalogu Kancelarii z powodów technicznych lub wskutek działań sił wyższych,
- ewentualne szkody powstałe w następstwie korzystania z Katalogu Kancelarii.
4. Administrator Katalogu Kancelarii ma prawo do:
- weryfikacji wpisu do Katalogu Kancelarii (danych) i ich prawdziwości,
- usunięcia wpisu lub treści, które naruszają warunki regulaminu, dobre obyczaje lub obowiązujące prawo,
- odmowy wpisu lub modyfikacji treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub naruszających dobre obyczaje, itp.,
- wprowadzania zmian do regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach,
- usunięcia wpisu bez podania przyczyny.
5. Administrator Katalogu Kancelarii dołoży wszelkich możliwych starań, żeby:
- promować i reklamować w internecie Firmy,
- Katalog Kancelarii zawierał tylko prawdziwe dane i informacje,
- promować i reklamować Katalog Kancelarii oraz by działał poprawnie.
6. Firma ma prawo w dowolnym czasie wnieść o usunięcie danych z Katalogu Kancelarii. Wnioskowanie o usunięcie wpisu Firma przeprowadza poprzez autoryzowany dostęp w wizytówce Firmy lub poprzez wysłanie maila do Administratora. Administrator na wniosek Firmy, niezwłocznie usunie wpis z Katalogu Kancelarii.
7. Firma ma prawo w dowolnym czasie wnieść o modyfikację danych w Katalogu Kancelarii. Wnioskowanie o modyfikację wpisu Firma przeprowadza poprzez autoryzowany dostęp w wizytówce Firmy lub poprzez wysłanie maila do Administratora. Administrator po weryfikacji zmian, edytuje nowy zmodyfikowany wpis lub nie wyrozi zgodę na modyfikacje w oparciu o przysługujące prawo.

III. WPIS DO KATALOGU:
1. Wpis do Katalogu Kancelarii można dokonać w formie podstawowej i rozszerzonej.
2. Wpis podstawowy do Katalogu Kancelarii zawiera następujące pola informacyjne:
- Nazwa firmy
- Dane adresowe
- Oferta
- Rodzaje szkód
- Słowa kluczowe.
Wpis ten jest usługą bezpłatną na czas 6 m-cy, od dnia dokonania wpisu. Edycja wpisu podstawowego, po zakończonym tym okresie, będzie automatycznie przedłużona na kolejny okres, na tych samych warunkach lub uzgodniona przez obydwie strony.
3. Wpis rozszerzony zawiera dodatkowe pola informacyjne. Edycja tych pól będzie na innych warunkach, uzgodnionych przez obydwie strony.
4. Firma ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wynikłe szkody spowodowane treścią wpisu i jest zobowiązana do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego. Tym samym Firma zwalnia z odpowiedzialności cywilnej Administratora Katalogu Kancelarii za wszelkie skutki związane z dokonanym wpisu.
5. Firma jest odpowiedzialna za treść wpisu, reklam i ochronę praw autorskich materiałów.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI:
1. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania prawa o ochronie danych osobowych, których wejdzie w posiadanie w związku z funkcjonowaniem Katalogu Kancelarii.

V. PRAWA AUTORSKIE:
1. Prawa autorskie Katalogu są zastrzeżone dla Administratora : MEDIATOR SP.J., ul. Grodzka 15, 23-200 Kraśnik.
2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
3. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
4. Wszelkiego rodzaju używanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i czerpanie korzyści zgromadzonych w bazie danych bez zgody właściciela Katalogu stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.
5. Administrator Katalogu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych oraz Firm innym osobom lub instytucjom.

VI. NOTA PRAWNA:
1. Wszelkie przedstawione w Katalogu Kancelarii poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w Katalogu Kancelarii odbywa się na odpowiedzialność osoby korzystającej z wyżej wymienionych treści.
2. Administrator Katalogu Kancelarii oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i pozostałe artykuły były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Prezentowane w Katalogu Kancelarii materiały nie stanowią źródła prawa. Częste zmiany prawa powodują, że część artykułów może nie dotyczyć aktualnego stanu prawnego.

VII. REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje przeprowadza się drogą elektroniczną (mailową) lub pisemną na adres siedziby. Czas odpowiedzi na reklamacje przez Administratora wynosi nie dłużej jak 14 dni.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016r. Administrator Katalogu Kancelarii zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, Użytkownik oraz Firma oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.
4. Regulamin został zmodyfikowany w dniu 1.10.2019r. Zmiany dotyczą tylko firm, które dokonały wpisu lub zmodyfikowały istniejący.